• امروز سه شنبه, 13 خرداد 1399 - Tue 06 02 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  شرح وظایف

  شرح وظایف:

            1-   تدوین برنامه تفضیلی واحد آمار

              2-   جمع آوری و استخراج آمار پایگاهها

              3-   جمع آوری و کنترل آمار پایگاهها به تفکیک شهری و جاده ای و تصادفی و غیر تصادفی

              4-   ثبت اطلاعات به نرم افزار Excelو سایت Amar قطب شمال شرق

              5-   جمع بندی و استخراج آمار پایگاهها

              6-   جمع آوری آمار مرگ و میر تصادفات جاده ای و شهری

              7-   جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در سامانه کشوری سیناسا

              8-   جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در نرم افزار SPSSو استخراج شاخصهای حیاتی

              9-   جمع آوری،کنترل،تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز

  10-   طبقه بندی،تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات

  11-   تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی واحدها

  12-   پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال بموقع آمار و اطلاعات مراکز تحت پوشش

  13-   برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها

  14-   آموزش به همکاران جدیدالورود مرتبط با آمار

  15-   همکاری در برنامه آمار با سایر واحدها

  16-   شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها

  17-   انجام سایر امور مربوطه