• امروز یکشنبه, 04 اسفند 1398 - Sun 02 23 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  لیست گروه بندی آزمون آمادگی جسمانی

  جدول زمانبندی آزمون آمادگي جسماني
  مورخه هاي 22 لغايت 25 اسفندماه - سالن پورياي ولي دانشگاه
  تاریخ: 95/12/22 تاریخ: 95/12/23 تاریخ: 95/12/24 تاریخ: 95/12/25
  ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
  1 ابراهیمی 1 احمدی 1 احمدیان 1 اسدیان
  2 افشارمنش 2 اعرابی 2 اسحاقی 2 اسماعیل زاده
  3 بصیری 3 امینی 3 اصولی 3 بذرگر
  4 حاجی پور 4 جوادی 4 باقرزاده 4 بذرگران
  5 حامدیان 5 جهانی حسن 5 پیشکار 5 بلقان آبادی
  6 حسن زاده 6 حاجی حسینی 6 جهانی رضا 6 بهرامی
  7 حیدربیگی 7 حبیب الهی 7 چمنی 7 بیکی
  8 حیدری حسین 8 خاکستانی 8 حاتمی 8 جوشنی
  9 دهقان حقیقی 9 خصلتی 9 حیدری رسول 9 خلیق
  10 رضاپور 10 رضویان 10 خجسته 10 رضایی مهدی
  11 سرباز 11 رفتاری 11 دهقان 11 زرنژاد
  12 شمسی مسلم 12 زارع حسینی 12 زنگنه 12 سلطانی
  13 شهابی 13 سالخورده 13 زیرک 13 شاهرخیان
  14 شهیدی 14 سبحانی 14 سلیمان زاده 14 شوقی
  15 شیردل 15 شهسواری 15 سلیمانی 15 صلاتی
  16 صاحبدل 16 صفادل 16 شاکری 16 عرب نخعی
  17 صادقیان 17 صفری 17 شریعتی 17 علی بخشیان
  18 عابدینی 18 عباسی علی 18 صادقی 18 قدرتی
  19 عربشاهی مرتضی 19 عباسی مجتبی 19 عربشاهی مهدی 19 کافی
  20 غفاری 20 قاسمی 20 عسکری 20 کرمی حمید
  21 فتح آبادی 21 قلی مزرجی 21 علیپور 21 کریمی خلیل
  22 کرمی حامد 22 کاظمی مقدم 22 فرقانی 22 کریمی علی
  23 معمار 23 کرد مهنه 23 قزل 23 گربیزی
  24 معین فر 24 محمدی بقجیر 24 قلی زاده 24 موسوی زاده
  25 مقیمی 25 میرزاده 25 کارگران 25 نجف زاده
  26 نداف 26 همایون 26 کامرانی 26 نوروزی
  27 نوریان 27 یحیی نژاد 27 مظلوم 27 یعقوبیان
  28 نوریانی     28 مومن جواد 28 یوسفی حجت
              29 یوسفی هادی