• امروز سه شنبه, 26 شهریور 1398 - Tue 09 17 2019
  • روز اورژانس و فوریتهای پزشکی گرامی باد
  • قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر امین زمانی به مناسبت روز پزشک
  • برگزاری اولین سالگرد تاسیس اورژانس هوایی گناباد با حضور اصحاب رسانه
  • جلسه هم اندیشی اولویت های پروازی در منطقه شرق کشور

  برنامه تمرینی PHTM و افزایش توانایی و قابلیت تصمیم گیری بالینی تکنسین های اورژانس ۱۱۵

  برنامه تمرینی PHTM میتواند باعث افزایش توانایی و قابلیت تصمیم گیری بالینی تکنسین های اورژانس ۱۱۵ شود.

  آقای محمد حسین اسماعیل زاده سرپرست منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد و مجری این طرح گفت: نتایج پژوهش حاضـر نشـان دهنـده ارتبـاط آموزش برنامه مدیریت تروماي پیش بیمارستانی با افزایش توانــایی و قابلیــت تصــمیم گیــري تکنسـینهــاي اورژانــس ۱۱۵ در مواجهــه بــا بیمــاران ترومایی است.لذا برنامه تمرینی مدیریت بیمـاران ترومایی در اورژانس پیش بیمارسـتانی را مـی تـوان در برنامـه آموزشـی تکنسـینهـاي فوریـتهـاي پزشــکی ادغــام کــرد و بــه عنــوان یــک برنامــه بـازآموزي دوره هاي در حـین کـار مـورد اسـتفاده قرار داد.

  با توجه به اهمیت تصمیم گیري بالینی در اورژانس پیش بیمارستانی ، تعیین سطحی از مهارت تصمیم گیـري بـالینی مناسـب را مـی تـوان الزامی براي بکارگیري تکنسینها دانسـت که تعیـین سطح مناسب مهارت تصمیم گیري بالینی میتوانـد زمینه تحقیقات بعـدي نیـز باشـد . از ایـن رو بـراي اطمینان از تصـمیم گیـري بـالینی مناسـب ، تـدوین دوره هــاي بــازآموزي مــنظم در حفــظ مهــارت تصمیم گیري آنان پیشنهاد میشود.

  بنظر میرسد با توجه به محتواي برنامه مدیریت بیماران ترومایی، این برنامه در ایجاد وحدت رویه در اصول مواجهه با یک بیمار ترومایی توسـط تکنسینهاي فوریتهاي پزشکی با یک رویکـرد سیستماتیک مؤثر باشد.

  پژوهشگران گرامی میتوانند جهت دریافت Full text مقاله به لینک زیر مراجعه نمایند:

  مشاهده و دریافت Full text مقاله