• امروز پنج شنبه, 12 تیر 1399 - Thu 07 02 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  ایراد سخنرانی مسئول منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد در کنگره طب اورژانس ایران با موضوع مدیریت بیماران ترومایی و تصمیم گیری بالینی در اورژانس پیش بیمارستانی

  آقای محمدحسین اسماعیل زاده مسئول منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد در چهاردهمین کنگره سراسری طب اورژانس جهت ارائه مقاله ایراد سخنرانی کرد.

   

  در چهاردهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران در مجموعه همایشهای بین المللی رازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران ، اورژانس ۱۱۵ گناباد یک مقاله در بخش oral ارائه نمود.

  در روز اول کنگره آقای محمدحسین اسماعیل زاده مسئول منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد جهت ارائه این مقاله ایراد سخنرانی نمود.

  در ادامه نیز نتایج بدست آمده از مطالعه مذکور مورد بررسی قرار گرفت.