• امروز شنبه, 17 خرداد 1399 - Sat 06 06 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  برگزاری اولین دوره مسابقات قران ویژه کارکنان اورژانس کشور

  446733146 76064 به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ به منظور ترویج و انس بیشتر کارکنان با قرآن کریم سازمان اورژانس کشور اولین مسابقات قرانی ۱۱۵ ویژه کارکنان محترم سازمان اورژانس سراسر کشوررا برگزار می نماید.

   

  446733146 76064

  اولین دوره مسابقات قرآنی ۱۱۵ شامل رشته های ذیل می باشد

  ۱-قرائت قرآن کریم(به صورت شفاهی)

  تحقیق سوره انبیاء

  ۲-حفظ قرآن کریم(مسابقه به صورت شفاهی)

  الف)حفظ نیم جزء آخر قرآن کریم

  ب)حفظ یک جزء قرآن کریم

  ج)حفظ سه جزءقرآن کریم

  د)حفظ پنج جزء قرآن کریم

  * داوری مسابقات حفظ وقرائت قرآن کریم بر اساس آئین نامه داوری سازمان اوقاف وامورخیریه خواهد بود که اصل آن در سایت مسابقات قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه و سایت سازمان موجود می باشد.

  ۳-مفاهیم قرآن کریم(مسابقه به آزمون صورت کتبی تستی و تشریحی)

  تفسیر سوره مجادله(منبع قابل دریافت از سایت مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف وامورخیریه وسایت سازمان اورژانس کشور)

  ۴ -نماز(مسابقه به آزمون صورت کتبی تستی و تشریحی)

  تفسیر نماز استاد قرائتی(منبع قابل دریافت از اینترنت و سایت سازمان اورژانس کشور)

  شایان ذکر است مسابقات مرحله مقدماتی در مراکزدانشگاهی علوم پزشکی کشور تا تاریخ ۹۷/۵/۱۵ و مرحله نهایی ۲۲ و ۲۳ شهریورماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.