سامانه مدیریت حادثه دانشگاه علوم پزشکی گناباد (NRF)

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۱۵:۵۳ بعد از ظهر
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 
 
 
شرح وظایف اعضای سامانه مدیریت حادثه 

 
 
 
 
 
 
 
 
..