روش های اجرایی

ایجاد شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۷:۲۰ بعد از ظهر

روش اجرایی جهت خدمات تعمیر اضطراری

روش اجرایی تامین و توضیع دارو و تجهیزات مصرفی

روش اجرایی مدیریت درد در بیماران

روش اجرایی جمع آوری و بی خطر سازی پسماندهای شیمیایی و دارویی

روش اجرایی گزارش دهی بیماری های نوپدید، حملات بیولوژیکی و موارد مشکوک

روش اجرایی حریم و پوشش گیرنده خدمت

روش اجرایی ارتباط موثر با افراد غیر ایرانی و گردشگران و افراد ناشنوا و کم شنوا

روش اجرایی حفاظت از گیرنده خدمت