منابع آزمون کارکنان جدید الورود

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۲:۳۵ قبل از ظهر

کتابچه توجیهی کارکنان      دانلود

کدینگ کشوری ارتباطات رادیویی                                دانلود

چک لیست ارزیابی پایگاه های اورژانس 115 گناباد          دانلود

ارزشیابی کارکنان                                                  دانلود